Chiến Trường Tống Kim:
- 5000 điểm: 5v đồng thường +2 tiền xu.
- 10000 điểm: 10v đồng thường +5 tiền xu.
- 15000 điểm: 15v đồng thường +10 tiền xu.


Ngoài ra điểm tích lũy tống kim còn đổi được nhiều loại trang bị có giá trị tại NPC sự kiện kiếm thế - Phượng Tường
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim
Qua ải nhận được: 2 vạn đồng + Kinh Nghiệm + 50v Bạc Khóa + 500 điểm Danh Vọng Bạch Hổ Đường Truyền Kỳ + 2 Tiền Xu (Khóa)
Giết boss rơi: kinh nghiệm đơn Tiểu (20 tỷ) + chân nguyên tu luyện đơn + thánh linh bảo hạp + Tiền đồng tiểu
Danh Vọng Bạch Hổ Đường Truyền Kỳ: Dùng để đổi Trùng Sinh Đơn.Tiêu Dao Cốc
Qua ải nhận được: 1 vạn đồng + Kinh Nghiệm + 50v Bạc Khóa + 500 điểm Danh Vọng Tiêu Dao Cốc Truyền Kỳ + 1 Tiền Xu ( Khóa )
Danh Vọng Tiêu Dao Cốc Truyền Kỳ: Dùng để đổi Trùng Sinh Đơn.