[HƯỚNG DẨN] Săn Trùng sinh đơn

Những hoạt động sau có TRÙNG SINH ĐƠN:
1. Boss Tứ Bất Tượng
2. Boss Lục chỉ cầm ma
3. Boss Kỳ Lân
4. Boss Tần Thủy Hoàng
5. Vượt Ải Thiên Quỳnh Cung và Vạn Hoa Cốc.
6. Nhiệm vụ Thương Hội


Lưu ý: Tỷ lệ rớt Trùng Sinh Đơn là random.

BQT.Thân!