Sau khi sở hữu được trang bị đồng hành cấp 5 từ sự kiện Bách Bảo Rương:
http://diendan.kiemthehoaphung.com/s...=1180#post1180

Bây giờ các nhân sĩ có thể tiến hành nâng cấp trang bị đồng hành cấp cao hơn (Cấp 5+1 ,5+2, 5+3, 5+4, 5+5, và cấp 6)

Hướng Dẫn Nâng Cấp


Cường Hóa Tại Sứ Giả Cường Hóa - Phượng Tường Phủ
Nên nhớ cho tối thiểu phải là Trang bị đồng hành cấp 5 vào ô cường hóa

Cường hóa thành công trang bị Cấp 5 + 1


Trang bị pet cấp 6