1.Sự kiện Rương Phú Quý

Thời gian xuất hiện Rương Phú Quý 09h45 - 18h45Phần thưởng tham gia sự kiện Rương Phú Quý


Nhặt Rương Phú Quý nhận được
5 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
50v Đồng Thường
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
50 Bát Mạch Đơn
50 Chân Khí Hoàn
100 Tiến Cấp Đơn Thú Cưng

Nhặt Kim Tiền nhận được
5 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
10v Đồng Thường
20v Đồng Thường
30v Đồng Thường
40v Đồng Thường


2.Sự kiện Dập Lửa

Thời gian Dập Lửa 10h45 - 17h45Phần thưởng tham gia sự kiện Dập Lửa

Khi Dập Lửa nhận được
5 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
50 Mảnh Ghép Ngựa
50 Căn Cốt Đơn
50 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
50 Mảnh Ghép Mặt Nạ
50 Dị Dung Thạch
1 Đầu Ngựa
3.Sự kiện tiêu diệt Long Hồn Sứ

Thời gian xuất hiện Long Hồn Sứ 11h45 - 19h45Phần thưởng tham gia sự kiện Long Hồn Sứ

Tiêu diệt Long Hồn Sứ nhận được
5 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
20 Đá Huyền Thiết
20 Hỏa Phụng Tinh Hoa
150 Mảnh Ghép Ấn
150 Mảnh Già Lam Kinh
4.Sự kiện thu phục Người Tuyết

Thời gian xuất hiện Người Tuyết 12h45 - 15h45 - 20h45Phần thưởng tham gia sự kiện thu phục Người Tuyết

Thu phục Người Tuyết nhận được
5 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
20v Đồng Thường
1 Hộp Quà Trang Trí
2 Rương Bí Tịch Thất Truyền
50 Danh Bổ Lệnh
5 Tàng Kiếm Kim Ấn
5 Tàng Kiếm Bảo Châu*Lưu Ý:các sự kiện Rương Phú Quý, Dập Lửa, Tiêu Diệt Long Hồn Sứ, Thu Phục Người Tuyết, chỉ tham gia trong vòng 15 phút kể từ khi thông báo bắt đầu sự kiện sau 15 phút sẽ kết thúc sự kiện. Khi đến giờ hệ thống sẽ thông báo MAP cần đến để tham gia sự kiện hãy chú ý.


5.Sự kiện Trang Trí Cây Thông

Vị trí NPC Cây Thông để trang trí Cây Thông (Phượng Tường 218/220)Vật phẩm liên quan Hộp Quà Giáng Sinh


Dùng để trang trí Cây Thông
Nhận được khi sử dụng Hộp Quà Yêu Thương và thu phục Người Tuyết

Phần thưởng khi trang trí Cây Thông

Trang trí Cây Thông nhận được
30 tỷ kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được
100 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
100 Tiến Cấp Đơn Thú Cưng
100 Mảnh Linh Hồn Hộ Pháp
50 Chân Khí Hoàn
50 Bát Mạch Đơn
250 Mảnh Ghép Ngựa
250 Căn Cốt Đơn
250 Thần Thú Kinh Nghiệm Đơn
2 Đầu Ngựa
200 Mảnh Ghép Mặt Nạ
200 Dị Dung Thạch
100 Đá Huyền Thiết
100 Hỏa Phụng Tinh Hoa

6.Kỹ năng - Hộ Pháp Hộ Thể


Nạp 200k và nhận đồng tại Sứ Giả Hoạt Động để kích hoạt cấp 1Gặp Tây Môn Phi Tuyết tại Phượng Tường 221/220 để nâng cấp các cấp sau khi đã có các Hộ Pháp Cấp 2->10
Bỏ Hộ Pháp vào nhấp đồng ý để xem Nguyên Liệu yêu cầu thêm
Hộ Pháp Cấp 2 ->10 mua tại Thương Nhân Trao Đổi Phượng Tường 220/220
Cửa Hàng Tử Tinh Thạch


DownLoad Update mới nhật tại : taigame.kiemthehoaphung.com
để không bị lỗi khi tham gia GAME